Điều khoản sử dụng dịch vụ

Nhằm đảm bảo sự minh bạch và quyền lợi cho khách hàng, Paratime Studio đề xuất một số điều khoản khi Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Paratime Studio.

Dựa theo đề xuất dưới đây, Khách hàng có thể đề nghị điều chỉnh các điều khoản cho phù hợp với nhu cầu của mình. Các thay đổi này cũng là căn cứ để điều chỉnh chi phí của dịch vụ.

THOẢ THUẬN – Hình thức của thoả thuận sẽ là hợp đồng dịch vụ (không phải là hợp đồng thuê khoán) giữa Khách hàng với Paratime Studio.

THUẾ, THANH TOÁN – Các mức thuế và chi phí khác (nếu có) sẽ được ghi rõ trong hợp đồng. Khách hàng phải tạm ứng từ 30% giá trị hợp đồng trước hoặc ngay sau buổi chụp. Thời hạn thanh lí hợp đồng và thanh toán đầy đủ chi phí còn lại từ 01 đến 10 ngày làm việc kể từ khi bàn giao sản phẩm.

XỬ LÍ HẬU KÌ, BÀN GIAO – Sau khi đã thanh toán chi phí tạm ứng, Khách hàng sẽ nhận toàn bộ ảnh đã chụp để chọn ảnh cần xử lí hậu kì. Sau thời gian thoả thuận, nếu Khách hàng vẫn chưa cung cấp đầy đủ danh sách ảnh cần sửa thì coi như Khách hàng uỷ quyền cho Paratime Studio chủ động lập hoặc hoàn thiện danh sách này. Paratime Studio sẽ bàn giao ảnh đã xử lí trong khoảng thời gian thoả thuận tính từ khi đã nhận hoặc lập được đầy đủ danh sách ảnh cần sửa. Các ảnh nằm ngoài danh sách này sẽ được coi là yêu cầu bổ sung và được tính theo chi phí phụ trội.

BẢN QUYỀN, QUYỀN SỬ DỤNG – Mọi hình ảnh được tạo ra trong các buổi chụp đều có bản quyền thuộc về Paratime Studio. Sau khi đã thanh toán đầy đủ, Khách hàng sẽ được quyền sử dụng theo thoả thuận cụ thể. Mọi quyền khác chưa được đề cập sẽ thuộc về Paratime Studio.