Chân dung lãnh đạo / Executive Portraits

Chân dung lãnh đạo cũng có thể trở thành hình ảnh đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp. Nhờ vậy mà mối quan hệ vốn chủ yếu dựa vào trao đổi hàng hoá và dịch vụ trở nên gần gũi, thân tình hơn.