Nông nghiệp / Agriculture

Đối với chụp ảnh sản xuất nông nghiệp, nhiếp ảnh gia cần có sự hiểu biết hoặc trợ giúp từ chuyên gia để không chỉ chụp đẹp mà còn phải chụp đúng. Từ đó gia tăng giá trị và phạm vi sử dụng của hình ảnh.