“Một đất nước không có phim tài liệu cũng giống như một gia đình không có album ảnh”

Ảnh tập thể gia đình