Bởi có những khuôn mặt chỉ gặp thoáng qua trên đường đi nhưng bức chân dung của họ có thể giúp gợi nhớ về cả hành trình.