Dành cho Khách hàng

Kinh nghiệm sản xuất, quản lí, xây dựng thư viện hình ảnh và sử dụng hình ảnh dành cho khách hàng cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.